BTW-Vrijgesteld|Bezorging in Nederland & België|Plug and Play|Direct besparen

Belangrijke Documenten

1. Algemene Voorwaarde

Deze Algemene Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen Speetjens Media en u als klant. In deze overeenkomst vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten erkent u gebonden te zijn aan deze overeenkomst, alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Als u besluit niet akkoord te gaan met onze Voorwaarden, bent u niet gemachtigd om onze producten en diensten te gebruiken.

Wij behouden ons het recht voor om de secties geheel of gedeeltelijk op elk moment te bewerken of te wijzigen. Wanneer de wijzigingen op deze pagina worden geplaatst, zijn ze van kracht voor zowel bestaande als nieuwe klanten van het bedrijf, met of zonder kennisgeving van de wijzigingen.

Bedrijfsinformatie

Speetjens Media
Trumanlaan 13
4463WR, Goes, Nederland
VAT. NL002439318B27
KVK. 70104522

Voorwaarde over de aankoop, levering en installatie van onze zone-energie producten:

 • Als een aanbieding of promotie slechts voor een beperkte tijd geldig is of bepaalde voorwaarden heeft, staat dit duidelijk vermeld in het aanbod.
 • Het aangeboden aanbod is vrijblijvend en blijft geldig gedurende 14 dagen na de datum van de offerte.
 • Producten die worden aangeboden op factuur kunnen variëren, zoals kleur die niet beschikbaar is of een paneel dat niet op voorraad is. We streven ernaar om een passend alternatief te vinden, maar soms is dit helaas niet mogelijk.
 • Afbeeldingen, video's en ander beeldmateriaal op de website kunnen verschillen van de werkelijk geleverde producten. We kunnen niet garanderen dat de weergegeven kleuren precies overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 • Informatie over geleverde producten is uitsluitend in het Nederland en / of Engels beschikbaar op onze website.
 • Na de installatie van het systeem is de klant verplicht om het bedrag onmiddellijk te betalen via iDeal-transactie, SEPA-overschrijving, bankoverschrijving of contante betaling.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Speetjens Media te melden
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft Speetjens Media behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Na het verzenden van 2 betalingsherinneringen wordt de wanbetaling overgedragen aan een incassobureau en zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor de wanbetaler.
 • Speetjens Media heeft het recht bij wanbetaling het product terug te nemen (in goede staat) in geval er grove wanbetaling heeft plaats gevonden.
 • De klant dient meerderjarig te zijn of toestemming te hebben van een ouder of verzorger om de aankoopovereenkomst af te sluiten. Minderjarige met een "Meerderjarigheidsverklaring" worden ook geaccepteerd.
 • De klant dient eigenaar te zijn van de woning of toestemming te hebben van de eigenaar van de woning.
 • Tijdens de geldigheidsduur zoals vermeld in het aanbod, blijven de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten ongewijzigd, behalve in het geval van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • Afwijkend van het voorgaande punt kan Speetjens Media producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen afhankelijk zijn van schommelingen op de financiële markt en waarop Speetjens MEdia geen invloed heeft, tegen variabele prijzen. Deze afhankelijkheid van schommelingen en het feit dat vermelde prijzen richtprijzen kunnen zijn, worden aangegeven bij het specifieke aanbod.
 • De prijzen vermeld in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van dergelijke fouten. Indien er sprake is van druk- en zetfouten, is Speetjens Media niet verplicht het product tegen de foutieve prijs te leveren.
 • Prijzen worden alleen weergegeven in euro (EUR). Wij accepteren geen andere valuta.
 • De installatie zal plaatsvinden op de afgesproken datum en tijd, tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden, Speetjens Media zal u spoedig op de hoogte brengen.
 • Speetjens Media behoudt zich het recht voor om in situaties waarin wij dit nodig achten een aanbetaling te vragen tot uiterlijk 7 dagen voor installatie.
 • De consument zal zelf bij zijn verzekering navraag moeten doen of de zonnepanelen meeverzekerd zijn en wat de voorwaarden hiervoor zijn.
 • De consument is zelf verantwoordelijk in de eindbeoordeling of zijn balkon geschikt is voor het instaleren van het systeem. Schade die ontstaat doordat het balkon niet geschikt is gebleken is de verantwoordelijkheid van de consument, de consument is zelf verantwoordelijk om de juiste informatie door te geven.
 • In geval van schade zal de consument eerst zijn eigen verzekering benaderen, tevens is schade die ontstaat door weersinvloeden de verantwoording van de consument om zich hiervoor te verzekeren. Gevolgschade bij het ontstaan van brand zijn niet de verantwoording van Speetjens Media, de consument dient zelf te beoordelen of zijn elektriciteitsnet geschikt is voor de installatie van balkonzonnepanelen en/of onderzoek te doen of zijn verzekering de schade dekt.
 • Kosten gemaakt door klant voor frankeren zullen niet door Speetjens Media op zich worden genomen, Speetjens Media zelf heeft het recht om frankeerkosten door te berekenen aan consumenten.

Klachten & Geschillen

Om een klacht of geschil in te dienen verzwijgen wij u graag naar onze Klachten & Geschillen sectie.

Garantie

Voor onze garantie voorwaarden verwijzen wij u graag naar onze Garantie sectie.

Ontbinding & herroepingsrecht

Voor onze ontbindingsvoorwaarde verwijzen wij u graag naar onze Herroepingsrecht sectie.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zullen niet in het nadeel van onze klanten zijn en dienen schriftelijk (digitaal) te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen.

2. Privacy Verklaring

Speetjens Media

Gevestigd aan Trumanlaan 13, 4463WR, Goes, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Lars Speetjens is de Functionaris Gegevensbescherming van Speetjens Media Hij/zij is te bereiken via lars@speetjens.net

Persoonsgegevens die wij verwerken

Speetjens Media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (Via mollie.com)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@zonophetbalkon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Speetjens Media verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Speetjens Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren het maximale bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Speetjens Media verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Speetjens Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Speetjens Media gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Speetjens Media gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Speetjens Media en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@zonophetbalkon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Speetjens Media wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Speetjens Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@zonophetbalkon.nl.

3. Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Speetjens Media. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Ondanks de zorg die is besteed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat informatie die hierop wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan welke hierop gepubliceerde informatie dan ook.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen direct en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van onze website, welke geen eigendom zijn. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten ons domein.

Speetjens Media. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

4. Herroepingsrecht

Als consument heeft u het recht om de aankoop van zonnepanelen te ontbinden, onder de volgende voorwaarden:

 • U kunt de aankoop ontbinden binnen 14 dagen vanaf ondertekening / aankoop.
 • Retour kosten (na bezorging) voor rekening van koper / ondertekende.
 • Retourneren alleen mogelijk in originele verpakking, producten onbeschadigd en niet geactiveerd / gebruikt, niet ontbrekend van material.
 • Speetjens Media behoudt zich het recht om retourzendingen te weigeren of aanvullende informatie te vragen om een retourzending goed te keuren.
 • Indien u de aankoop ontbindt binnen 72 uur voor installatie behoud Speetjens Media het recht om materiaalkosten te factureren bij uw als klant.
 • Het herroepingsrecht vervalt zodra de installatie van de zonnepanelen heeft plaatsgevonden. Aangezien dit een product betreft dat wordt geïnstalleerd en in gebruik genomen, is annulering na installatie niet mogelijk.
 • Het herroepen van een getekende offerte is alleen mogelijk indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Dit kan worden gedaan via ons webportaal of door een ontbindingsbrief te sturen naar Trumanlaan 13, 4463 WR, Goes. Ontbinden binnen 72 uur voor installatie kan alleen telefonisch via uw contactpersoon.

Wij wijzen u erop dat het belangrijk is om uw besluit om de aankoop te ontbinden tijdig aan ons kenbaar te maken. Let op: na installatie van de zonnepanelen vervalt uw recht op herroeping.

Indien u verdere vragen heeft over het herroepingsrecht of andere aspecten van uw aankoop, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan klaar om u te helpen.

5. Garantie

Wij streven ernaar om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan uw verwachtingen. Mocht u echter een gebrek aan het product ontdekken, dan staan wij klaar om dit op te lossen volgens de volgende voorwaarden:

 • Wanneer u een gebrek aan het product ontdekt of zou horen te ontdekken dient u binnen een redelijke termijn contact op te nemen met ons. Een redelijke termijn is in ieder geval twee maanden. Onder bijzondere omstandigheden kan een termijn van langer dan twee maanden ook acceptabel zijn.
 • Schade als gevolg van het niet volgen van de instructie-handleiding wordt niet gedekt door de garantie. Het is van cruciaal belang dat u de instructies nauwkeurig opvolgt om schade te voorkomen.
 • Bij het melden van een gebrek zullen wij samen met u de beste oplossing zoeken. Dit kan variëren van reparatie (via leverancier) tot vervanging van het product, afhankelijk van de aard van het gebrek en de geldende garantievoorwaarden.
 • Gevolgschade, zoals het mogelijk niet terugleveren van energie worden niet gedekt wordt door de garantie. Tijdens de procedure voor het oplossen van gebreken kan het zijn dat u mogelijk rendement misloopt. Dit is op eigen risico en wordt niet gedekt door de garantie.
 • De garantie is geldig binnen de termijnen zoals vermeld in de garantievoorwaarden die bij het product zijn geleverd. Eventuele aanvullende garantieopties kunnen apart worden aangeschaft tegen een meerprijs (indien beschikbaar) en hebben hun eigen specifieke voorwaarden.
 • Zelf toegebrachte schade aan de panelen, bekabeling, stekkers en de omvormer worden tevens niet gedekt door deze garantie.
 • Het is niet mogelijk om aanspraak te maken voor schade als gevolg van piekspanning, verkeerd gebruik, stormschade en eventuele andere natuurfenomenen. U kunt in de sommige gevallen een reparatieverzoek indienen via uw verzekeraar (informeer naar de voorwaarde) voor het leveren van deze dienst zijn kosten verbonden.
 • Winkelgarantie is alleen van toepassing op installatie (2 jaar). Garantie op omvormer, zonnepanelen en kabels is afhankelijk van de fabrikant en wordt bemiddeld door Speetjens Media met onze leveranciers.
 • Een garantieverzoek indienen is alleen mogelijk als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Dit kan worden gedaan via ons webportaal of door een brief te sturen naar Trumanlaan 13, 4463 WR, Goes. Telefonische aanvragen worden niet behandeld. Aanvragen zijn alleen mogelijk binnen het garantietermijn.

Indien u verdere vragen heeft over garantie of andere aspecten van uw aankoop, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan klaar om u te helpen.

6. Klachten & Geschillen

Wij streven ernaar om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan uw verwachtingen. Mocht het echter voorkomen dat er een klacht of geschil is ontstaan dan kunt u dit aan ons doorgeven:

 • Op overeenkomsten tussen Speetjens Media en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 • Alle geschillen / klachten zullen eerst intern (tussen Speetjens Media en Consument) behandeld en besproken moeten worden.
 • Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 • Speetjens Media behoud het recht gemaakte juridische kosten van een geschil te mogen deponeren.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Speetjens Media, nadat de consument een terecht gebreek heeft geconstateerd.
 • Binnen 14 werkdagen na ontvangst zal Speetjens Media reageren op klachten die bij ons zijn ingediend. Als het langer duurt om een klacht te verwerken, zal Speetjens Media binnen diezelfde termijn van 14 werkdagen een ontvangstbevestiging sturen, samen met een indicatie van wanneer de klant een uitgebreider antwoord kan verwachten.
 • Een klacht schort de verplichtingen van Speetjens Media en consument niet op, tenzij Speetjens Media schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Speetjens Media, zal Speetjens Media naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen worden of gerepareerd worden.

7. Voorbeeldbrieven

In sommige gevallen kan het voorkomen dat u toestemming moet vragen aan uw VVE, verhuurder of woningbouwvereniging. U kunt de onderstaande brieven gebruiken om deze toestemmingen aan te vragen.

Voorbeeldbrief VVE

Downloaden

Voorbeeldbrief Huur

Downloaden

8. Downloads

Alle handleiding & product informatie gemakkelijk te downloaden en te bekijken.

Gebruikshandleiding

Downloaden

Installatiehandleiding

Downloaden